تفاوت فرآوری سنگ سندپلاست، بوشهمر، تیشه سوزنی

گاها مشاهده میشود که برخی از مشتریان در زمان خرید سنگ بوشهمر در بردن نام این نوع فرآوری بر روی سنگ اطلاع دقیقی از نام آن ندارند و پرسیده میشود که با توجه به شباهت فرآوری سندپلاست، سندپلاست، بوش همر، تیشه سوزنی بر روی سنگ چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟

  در پاسخ به تمامی مشترین عزیز عرض میشود: ....


تفاوت فرآوری سنگ سندپلاست، بوشهمر، تیشه سوزنی

تفاوت فرآوری سنگ سندپلاست، بوشهمر، تیشه سوزنی

تفاوت سندپلاست، سندپلاست، بوش همر، تیشه سوزنی بر روی سنگ

گاها مشاهده میشود که برخی از مشتریان در زمان خرید سنگ بوشهمر در بردن نام این نوع فرآوری بر روی سنگ اطلاع دقیقی از نام آن ندارند و پرسیده میشود که با توجه به شباهت فرآوری سندپلاست، سندپلاست، بوش همر، تیشه سوزنی بر روی سنگ چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟

 

  در پاسخ به تمامی مشترین عزیز عرض میشود:

هیچ گونه تفاوتی میان فرآوری سنگ به صورت بوشهمر، سندپلاست، تیشه سوزنی، سندبلاست وجود ندارد و تمامی آنها تشابه اسمی میباشد، البته لازم به توضیح است که در زبان فارسی به آن سندپلاست گفته میشود و در بعضی از محاوره های عامیانه به طور ناصحیح سندبلاست میگویند. معنی انگلیسی دستگاهی که با آن سنگ را سندپلاست میکنند نیز بوشهمر میباشد، کلمه تیشه سوزنی نیز به علت شکل سوزنی که بعد از سندپلاست شدن سنگ به خود میگیرد بدین نام میخوانند.

 

:کلماتی که معمولا مشتریان عزیز طی مراجعه و یا تماس جهت خرید سنگ سندپلاست نام میبرند به شرح ذیل است

سنگ مرمریت گندمک چهل طولی سندپلاست، سنگ مرمریت گندمک 40*40 بوش همر، سنگ طوسی ارسنجان بوشهر، سنگ طوسی ارسنجان، سنگ لایم استون بوشهمر، سنگ مرودشت سندپلاست، سنگ سفید سندپلاست، سنگ سفید بوشهمر

تفاوت فرآوری سنگ سندپلاست، بوشهمر، تیشه سوزنی
Borna stone factory