تنی برشی سنگ

انجام تنی برشی سنگ

تنی برشی سنگ

تنی برشی سنگ

انجام خدمات تنی برشی سنگهای مرمریت، تراورتن، لایم استون با فرآوری های:

. تیشه ای

. سندپلاست

. بوشهمر

. ساب صفر

. هند

تنی برشی سنگ
Borna stone factory