صادرات سنگ ساختمانی و تزئینی

صادرت سنگ گندمک، طوسی ارسنجان و سفید مرودشت شیراز به عمارات متحده عربی، عراق، آذربایجان، روسیه

صادرات سنگ ساختمانی و تزئینی

صادرات سنگ ساختمانی و تزئینی

صادرات سنگ مرمریت گندمک تیشه ای و بوش همر سندپلاست به عراق

صادرات سنگ مرمریت طوسی ارسنجان با فرآوری بوش همر به عمارات

صادرات سنگ لایم استون سفید مرودشت شیراز با فرآوری بوش همر سندپلاست به عمارات

صادرات سنگ لایم استون سفید مرودشت شیراز به روسیه

صادرات سنگ لایم استون سفید مرودشت شیراز به آذربایجان

صادرات سنگ ساختمانی و تزئینی
Borna stone factory