مجهز ترین دستگاه فرآوری بوشهمر ایران در کارخانه سنگبری پنج تن

 

مجهز ترین دستگاه فرآوری بوشهمر ایران در کارخانه سنگبری پنج تن

آنچه که به طور معمول جهت فرآوری بوشهمر بر روی سنگ در کارخانه های سنگبری رایج است، نصب لقمه های بوشهمریرروی دستگاه ساب سنگ است، دینام های دستگاه ساب 10 اسب بخار قدرت دارند که برای فرآوری بوشهمر سنگ از قدرت کمی برخوردار هستند. همچنین گلویی دستگاه ساب جهت بوشهمر نمودن سنگ باریک و ضعیف است و پس از مدتی دچار لرزش و عدم یکنواختی بوشهمر بر روی سطح سنگ میشود، و اما آنچه که کارخانه سنگبری پنج تن را در تولید با کیفیت سنگ بوشهمر بسیار متمایز میکند:

استفاده از لقمه بوشهمر با کیفیت ایتالیایی بجای لقمه ایرانی

استفاده از دستگاه بوشهمر اختصاصی فرآوری بوشهمر با دینام های 15 اسب قدرتمند

استفاده از دستگاه با گلویی قوی جهت بوشهمر نمودن سنگ با کیفیت یکنواخت

 

مجهز ترین دستگاه فرآوری بوشهمر ایران در کارخانه سنگبری پنج تن

مجهز ترین دستگاه فرآوری بوشهمر ایران در کارخانه سنگبری پنج تن

آنچه که به طور معمول جهت فرآوری بوشهمر بر روی سنگ در کارخانه های سنگبری رایج است، نصب لقمه های بوشهمر یر روی دستگاه ساب سنگ است، دینام های دستگاه ساب 10 اسب بخار قدرت دارند که برای فرآوری بوشهمر سنگ از قدرت کمی برخوردار هستند. همچنین گلویی دستگاه ساب جهت بوشهمر نمودن سنگ باریک و ضعیف است و پس از مدتی دچار لرزش و عدم یکنواختی بوشهمر بر روی سطح سنگ میشود، و اما آنچه که کارخانه سنگبری پنج تن را در تولید با کیفیت سنگ بوشهمر بسیار متمایز میکند:

استفاده از لقمه بوشهمر با کیفیت ایتالیایی بجای لقمه ایرانی

استفاده از دستگاه بوشهمر اختصاصی فرآوری بوشهمر با دینام های 15 اسب قدرتمند

استفاده از دستگاه با گلویی قوی جهت بوشهمر نمودن سنگ با کیفیت یکنواخت

 

مجهز ترین دستگاه فرآوری بوشهمر ایران در کارخانه سنگبری پنج تن
مجهز ترین دستگاه فرآوری بوشهمر ایران در کارخانه سنگبری پنج تن

 

مجهز ترین دستگاه فرآوری بوشهمر ایران در کارخانه سنگبری پنج تن

آنچه که به طور معمول جهت فرآوری بوشهمر بر روی سنگ در کارخانه های سنگبری رایج است، نصب لقمه های بوشهمریرروی دستگاه ساب سنگ است، دینام های دستگاه ساب 10 اسب بخار قدرت دارند که برای فرآوری بوشهمر سنگ از قدرت کمی برخوردار هستند. همچنین گلویی دستگاه ساب جهت بوشهمر نمودن سنگ باریک و ضعیف است و پس از مدتی دچار لرزش و عدم یکنواختی بوشهمر بر روی سطح سنگ میشود، و اما آنچه که کارخانه سنگبری پنج تن را در تولید با کیفیت سنگ بوشهمر بسیار متمایز میکند:

استفاده از لقمه بوشهمر با کیفیت ایتالیایی بجای لقمه ایرانی

استفاده از دستگاه بوشهمر اختصاصی فرآوری بوشهمر با دینام های 15 اسب قدرتمند

استفاده از دستگاه با گلویی قوی جهت بوشهمر نمودن سنگ با کیفیت یکنواخت

 

سنگ بوش همر, سنگ بوشهمر, سنگ سندپلاست, سنگ سندبلاست, سنگ گندمک سندپلاست, سنگ گندمک سندبلاست, سنگ شیراز بوشهمر, سنگ گندمک بوش همر, سنگ طوسی بوشهمر, سنگ ارسنجان بوش همر

Five Tan Stone Factory