تولید سنگ گندمک تا عرض 60 سانتی متر

تولید سنگ گندمک تا عرض 60 سانتی متر

تولید سنگ گندمک تا عرض 60 سانتی متر

Borna stone factory