اعطای نمایندگی فروش سنگ

:اعطای نمایندگی فروش سنگ های

مرمریت گندمک شیراز، مرمریت طوسی ارسنجان و لایم استون مرودشت شیراز

اعطای نمایندگی فروش سنگ

اعطای نمایندگی فروش سنگ

:اعطای نمایندگی فروش سنگ های تولیدی کارخانه سنگبری پنج تن به شرح

سنگ مرمریت گندمک تیشه ای ماشینی

سنگ مرمریت گندمک ساب خورده، صیقلی

سنگ مرمریت گندمک سندپلاست بوش همر

سنگ مرمریت گندمک بادبر

 

سنگ مرمریت طوسی ارسنجان سابیده صیقلی

سنگ مرمریت طوسی ارسنجان تیشه ماشینی

سنگ مرمریت طوسی ارسنجان سندپلاست، بوشهمر

سنگ مرمریت طوسی ارسنجان بادبر

 

سنگ لایم استون مرودشت شیراز تیشه ماشینی

سنگ لایم استون مرودشت شیراز سابیده، صیقلی

سنگ لایم استون مرودشت شیراز سندپلاست، بوشهمر

سنگ لایم استون مرودشت شیراز بادبر

اعطای نمایندگی فروش سنگ
Borna stone factory