سنگ مرمریت گندمک چرمی

سنگ مرمریت گندمک چرمی

سنگ مرمریت گندمک چرمی

تا قبل ایجاد فرآوری چرمی بر روی سنگ مرمریت به علت فشردگی این سنگ وجود نداشته، اما برای اویلین بار سنگ مرمریت چرمی بر روی سنگ مرمریت گندمک شیراز توسط کارخانه سنگبری پنج تن تولید گردید
Five Tan Stone Factory